Ledenlogin

GPRC - Guaranteed Peer Reviewed Content

Wat is GPRC?

GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’.

Het is een kwaliteitslabel waarmee de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) aangeeft dat de publicatie die dit label draagt, een peer-reviewprocedure heeft doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden.

Waarom is GPRC opgericht?

De Werkgroep Wetenschappelijke Publicaties van de VUV wil met dit kwaliteitslabel bijdragen tot het tot stand komen van een hoogstaand Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB).

Welke criteria laten het gebruik van het kwaliteitslabel GPRC toe?

In aansluiting bij de criteria van het Decreet van de Vlaamse regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (8 september 2000), zoals beschreven in Art. 1quater, definieert de Werkgroep Wetenschappelijke Publicaties de onderscheidende criteria als volgt:

 1. publieke toegankelijkheid van de publicatie en aantoonbare distributie in de landen relevant door de forumtaal;
 2. ondubbelzinnige identificeerbaarheid van de publicatie via een ISBN;
 3. de publicatie levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten of aan de toepassing ervan;
 4. voor haar verschijnen werd de publicatie beoordeeld in een aantoonbaar peer-reviewproces door wetenschappers die expert zijn in de betrokken (deel)discipline(s). Peer review moet uitgevoerd worden door een editorial board, door een vast leescomité, door externe referees of door een combinatie van die types.

Welke procedure wordt gehanteerd om het GPRC-kwaliteitslabel toe te kennen?

De uitgeverij die het GPRC-label wil gebruiken voor een specifieke publicatie, dient te kunnen aantonen dat die publicatie met succes een peer-reviewprocedure volgens internationaal aanvaarde standaarden heeft doorlopen.

Deze procedure wordt aantoonbaar gemaakt door

 1. Minimum twee leesrapporten die ter beschikking kunnen worden gesteld.
 2. Controle op de criteria die worden gehanteerd in de beoordeling van de geraadpleegde wetenschappers, editorial board, leescomité of externe referees.

  Beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit op inhoudelijk vlak.

  Typische vragen die hierbij aan bod komen, zijn:

  • Heeft het manuscript een oorspronkelijke focus?
  • Is het onderwerp relevant voor het gedefinieerde doelpubliek?
  • Zijn de doelstellingen van het onderzoek duidelijk?
  • Zijn de argumentatie en gevolgde onderzoeksmethode wetenschappelijk onderbouwd?
  • Geven de conclusies een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag?
  • Hoe schat u de houdbaarheid van de argumentatie/conclusie in?
  • Is het gebruikte bronnenmateriaal adequaat/actueel en vertoont dit geen hiaten?
  • Levert het manuscript een belangrijke bijdrage tot het onderzoeksdomein waartoe het behoort?

  Structurele beoordeling van het manuscript (taalgebruik en schrijfstijl)

  Typische vragen die hierbij aan bod komen, zijn:

  • Is het manuscript goed geschreven?
  • Verlenen de opbouw en structurering voldoende coherentie aan het manuscript?
  • Gebruikt de auteur consistente en relevante terminologie?
  • Is de techniek voor noten, citaten en bibliografie wetenschappelijk verantwoord?
  • Indien aanwezig, dragen de illustraties, tabellen, grafieken, kaarten, foto’s en appendices bij tot het manuscript?
  • Hoe evalueert u de lengte van het manuscript?

  Aanvullende commentaren van de reviewer/aanbevelingen in geval van herwerking, etc.

 3. De formele bevestiging van de experts (eindbeoordeling) dat publicatie onder het keurmerk wordt toegestaan (eventueel na herwerking). De verschillende mogelijkheden die aan de experts worden voorgelegd zijn:
  • Publiceren
  • Publiceren na kleine aanpassingen
  • Eventueel publiceren na ingrijpende aanpassingen
  • Niet publiceren
 4. De publicatie draagt het kwaliteitslabel van GPRC (logo), zowel in haar colofon als op de website www.gprc.be. U kan als uitgeverij kan het label zelf toevoegen via Boekenbank. Een handleiding hiervoor vindt u hier.