Ledenlogin

Disclaimer foto- en beeldmateriaal

in

De volgende disclaimer geldt voor iedere deelname aan een actie of evenement van Boek.be:

De uitgever of importeur die deelneemt aan een actie of evenement van Boek.be verklaart en waarborgt hierbij zonder voorbehoud of beperking dat het fotomateriaal dat hij in het kader van de actie of het evenement aan Boek.be aanlevert tot het publieke domein behoort dan wel dat hij alle intellectuele rechten die daaraan kleven (auteursrecht, portretrecht, e.d.) heeft geregeld met de auteur, zijn rechthebbenden of mandatarissen, door overdracht, licentie, betaling van het geldende tarief of op enige andere wijze.

De uitgever of importeur waarborgt tevens zonder voorbehoud of beperking dat Boek.be het door hem aangeleverde materiaal zonder beperking mag reproduceren, publiek beschikbaar stellen en verspreiden, voor zover deze reproductie, beschikbaarstelling en verspreiding kaderen in de actie of het evenement en stroken met het doel van de vereniging. 

De uitgever zal Boek.be volledig vrijwaren, in hoofdsom, rente en kosten, ingeval van aanspraak van een auteur, rechthebbende of mandataris op grond van een miskenning van de rechten waarvan sprake of van de bepalingen van dit artikel.