Ledenlogin

Zin om te innoveren?

  • Innovatie-mandaten: analoog aan Baekeland-mandaten kunnen ondernemingen in het Vlaamse Gewest van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van maximum 60% (cofinanciering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming) in nauwe samenwerking met de onderneming – voor meer informatie zie www.vlaio.be/maatregel/innovatiemandaten  
  • KMO Programma voor kmo-innovatieprojecten waarbij innovatie wordt gedefinieerd als het tot stand brengen van een nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst, die een vernieuwing bij het bedrijf vereist. Een duidelijke meerwaarde t.o.v. de markt realiseren moet het uitgangspunt vormen. De vernieuwing en de betrokken kennisontwikkeling kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn (35% tot 55% subsidie met een maximum steun van €250.000) – Voor meer informatie zie http://www.vlaio.be/maatregel/kmo-programma-innovatiesteun-voor-kmos  
  • Via de innovatiepremie kan een werkgever een financiële vergoeding toekennen aan een werknemer die innovatie voorstelt met een reële waarde toevoeging voor het bedrijf. Deze financiële vergoeding wordt vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en is niet belastbaar als aan de voorwaarden wordt voldaan – voor meer informatie zie http://www.vlaio.be/maatregel/innovatiepremie  
  • Investeringsaftrek: Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen voor onder meer digitale investeringen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst – voor meer informatie zie http://www.vlaio.be/maatregel/investeringsaftrek?search  
  • Sprint-project voor verzameling en/of ontwikkeling van nieuwe kennis (technologisch of -niet technologisch) (25% subsidie met een max. steun van €250.000) met het oog op een belangrijke innovatie (niet voor KMO) – voor meer informatie zie http://www.vlaio.be/maatregel/sprint-projecten?search  
  • Innovatieplatformen (Lichte Structuren) zijn een samenwerking tussen bedrijven onderling en kenniscentra die als opdracht hebben om innovaties te realiseren met een belangrijke socio-economische impact binnen bepaalde voor Vlaanderen belangrijke domeinen. Deze platformen krijgen bij hun erkenning door de Vlaamse Regering middelen voor hun coördinerende en algemene innovatiestimulerende activiteiten, meestal voor een periode van 4 jaar. Daarnaast wordt er voor ieder innovatieplatform jaarlijks een budget gereserveerd bij het VLAIO voor de uitvoering van projecten die aansluiten bij de strategische doelstellingen van het platform. Verschillende projecttypes zijn mogelijk, waaronder O&O-projecten waarin verschillende bedrijven samenwerken (coöperatieve projecten) en projecten gericht op het realiseren van innovatie bij een grote groep van bedrijven (collectieve projecten). Afhankelijk van het projecttype kunnen deze projecten uitgevoerd worden door bedrijven, onderzoeksinstellingen, of intermediairen. De voornaamste platformen voor de boekensector zijn Flanders Synergy, Media Innovatie Centrum (MIX) en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) – voor meer informatie zie www.vlaio.be/maatregel/innovatieplatformen