Ledenlogin

VUV ontvangt positief antwoord van Minister Geens m.b.t. btw op e-boek

Beeld: 

De ontwikkelingen i.v.m. de huidige btw-wetgeving inzake boeken is een dossier dat de juridische dient van Boek.be op de voet volgt. N.a.v. de rechtsprocedure die door de Europese Commissie werd gestart tegen Frankrijk en Luxemburg omdat beide landen een verlaagd btw-tarief op e-boeken invoerden, besloot de VUV eind 2012 om het probleem van de fiscale discriminatie in de boekensector aan te klagen bij toenmalig Minister van Financiën Vanackere.

Op 16 april 2013 ontving de VUV een positief antwoord op deze brief van kersvers Minister van Financiën Koen Geens, die beloofde zich actief te zullen engageren in deze zaak en rekening te houden met onze grieven. Deze belofte is een belangrijke stap voorwaarts, al moet er nog een lange (Europeesrechtelijke) weg worden afgelegd. We zetten de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen voor u even op een rij.

Een verlaagd btw-tarief, waarom?

Een boek uitgegeven in papieren vorm is onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. België is hierin allerminst een uitzondering, maar liefst vijfentwintig lidstaten in de Europese Unie hanteren een verlaagd btw-tarief of nultarief voor boeken. Een verlaagd btw-tarief is een geschikt instrument om de cultureel, sociaal en economisch positieve effecten van het boek te promoten. Deze effecten zijn nog steeds actueel. Boeken ondersteunen immers ontegensprekelijk de cruciale waarden in een democratische samenleving zoals pluralisme, vrijheid van expressie, culturele diversiteit, kennis en innovatie. Vandaag worden boekenuitgevers echter geconfronteerd met een fiscale discriminatie naargelang de vorm waarin het boek wordt gepubliceerd.

Een verlaagd btw-tarief, ook voor e-boeken?!

Publiceert een uitgever inhouden die eerder op papier verschenen op een elektronische drager (CD/DVD of download), dan is niet het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing, maar het standaard btw-tarief van 21%. Deze situatie is onhoudbaar. De ongelijke behandeling van e-boeken heeft het perverse effect dat lokale Belgische spelers op de internationale digitale markt in een concurrentieel zeer benadeelde positie worden geplaatst ten opzichte van multinationale platformen. Dit is nefast voor de Belgische boekensector, voor onze lokale economie en tewerkstelling, maar ook voor de diversiteit en de innovatieve ontwikkelingen in het boekenvak. Bovendien heerst de misvatting dat de productiekost van digitale publicaties lager zou liggen. Het groeiende succes van e-readers en tablets noopt uitgevers ertoe te investeren in de digitalisering van hun productie. Boekenuitgevers in België staan onder zware druk om niet achterop te blijven in de digitale ontwikkelingen ten opzichte van collega’s uit andere landen. Ze worden evenwel geconfronteerd met een steeds kleiner wordende marge die verder in de hand wordt gewerkt door het verhoogde btw-tarief, de oneerlijke internationale concurrentie (in het bijzonder ten opzichte van de VS) en digitale piraterij. Niet de drager, maar de inhoud van een boek zou determinerend moeten zijn voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief.

Europese wetgeving belemmert uniforme toepassing, ongeacht de drager van een boek

De Belgische wetgever is uiteraard niet vrij op het vlak van aanpassingen aan de btw-wetgeving aangezien dit een Europese materie is. De Europese btw-Richtlijn van 2006 laat Europese lidstaten toe verlaagde btw-tarieven toe te passen op die leveringen van goederen en diensten die werden opgenomen als bijlage in de Richtlijn. Elektronische diensten – waar ook elektronische boeken onder vallen - sloot de btw-Richtlijn uitdrukkelijk uit van het toepassingsgebied.

Frankrijk en Luxemburg gedaagd voor het Europese Hof van Justitie

In Frankrijk werd sinds 1 januari 2012 een verlaagd btw-tarief ingesteld op boeken die in elektronische vorm worden aangeboden. Frankrijk werd daarin op de voet gevolgd door Luxemburg. Beide landen werden op 21 februari 2013 door de Europese Commissie voor het Europese Hof van Justitie gedaagd voor deze btw-verlaging die marktverstorend werkt, aanleiding geeft tot delocalisatie en een inbreuk is op de actueel geldende btw-wetgeving. Nochtans wordt in de Europese geledingen de huidige btw-regelgeving ook in vraag gesteld. België zal, aldus Minister van Financiën Geens, formeel tussenkomen in de aanhangige rechtsprocedure om de uniforme toepassing van btw op (e-)boeken kracht bij te zetten.

Europa, op weg naar een technologie-neutrale btw-regeling voor boeken?

Op 1 december 2010 lanceerde de Europese Commissie een Groenboek over de toekomst van de btw-wetgeving waarbij de herziening van de huidige tariefstructuur van BTW in het vooruitzicht werd gesteld. Op 15 november 2011 werd een ontwerp van resolutie door de Europese Raad ingediend die opriep tot een coherent fiscaal beleid voor culturele goederen, ongeacht of deze in papieren dan wel digitale vorm worden aangeboden. De Europese Commissie trad deze stelling bij en publiceerde op 6 december datzelfde jaar een Mededeling die aangeeft dat vergelijkbare goederen en diensten onderworpen zouden moeten worden aan hetzelfde btw-tarief . Bij de publieke raadpleging in het kader van de herziening van de btw-wetgeving ijverden de boekenuitgevers, vertegenwoordigd door de Federation of European Publishers (FEP), voor een uitbreiding van de bijlage bij de btw-Richtlijn en een uniforme dynamische definitie van elektronische boeken . Vanaf 1 januari 2015 zal bovendien in de context van elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtige personen, de woonplaats of vestiging van deze persoon i.p.v. de aanbieder van de dienst gelden. Dit neemt één van de belangrijkste obstakels weg, namelijk de vrees voor een marktverstorend effect bij een verlaagd btw-tarief op elektronische diensten zoals elektronische boeken. Nu is het nog een kwestie van unanimiteit binnen de Europese Raad te bewerkstelligen.

Verdere stappen

De VUV zal samen met haar Franstalige (ADEB) en Europese collega’s (FEP) het lobbywerk op federaal en Europees niveau blijven verder zetten om een uniforme btw-toepassing voor boeken, ongeacht hun dragen, te bewerkstelligen. De VUV en Boek.be zullen er ook voor ijveren om het punt van de verlaagde btw op e-boeken op te nemen in het Memorandum van het BoekenOverleg dat wordt opgesteld in functie van de verkiezingen van 2014, zodat het door het brede veld van de boekensector mee wordt ondersteund. Minister van Financiën Geens gaf in zijn brief aan binnen de Europese Raad mee te zullen blijven ijveren om deze fiscale discriminatie een halt toe te roepen. Wij houden hem aan zijn woord!