Ledenlogin

Onderzoek

in

De marktwaarde van de Boekenbeurs | 2016

Lise Wouters onderzocht in het kader van haar Masterscriptie voor het behalen van haar Master in Cultuurmanagement de economische waarde van de Boekenbeurs. Om deze waarde te achterhalen, werd een bedrijfseconomische analyse uitgevoerd. Hierbij werd rekening gehouden met de werkgelegenheid, de omzet en de toegevoegde waarde die gecreëerd worden bij bedrijven met directe, indirecte en afgeleide betrokkenheid in de organisatie van de beurs. Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat de Boekenbeurs van 2015 bij benadering een werkgelegenheid van 43,5 voltijdse equivalenten, een omzet van € 9.103.816,43 en een toegevoegde waarde van € 3.916.086,92 creëerde. Hieruit kan besloten worden dat de Boekenbeurs een aanzienlijke economische impact teweegbrengt, zowel binnen als buiten de boekensector (Rapport) .

***

De prijsopbouw van een boek | 2016

Ali El-Azzouzi en Elias Bogaerts onderzochten in het kader van hun Bachelorproef voor het behalen van hun Bachelor in Economie en bedrijfswetenschappen hoe uitgeverijen komen tot de prijsbepaling van een boek en welke factoren de betalingsbereidheid van de consument beïnvloeden. Uit het onderzoek – dat zich toespitste op (papieren) algemene en educatieve boeken - bleek dat drie kostprijsberekeningsmethodes werden toegepast, met name de bottom-up methode, de top-down methode en een combinatie van beide. De voornaamste kostdrijvers zijn personeelskosten, productiekosten, marketingkosten en distributiekosten. De betalingsbereidheid van de consument wordt door tal van factoren bepaald: de naambekendheid van de auteur, fysieke aspecten van het boek, een goed gekozen titel bleken doorslaggevend. Uit het onderzoek blijkt dat grote uitgeverijen een grotere nadruk leggen op het belang van nacalculaties. Kleinere uitgeverijen houden zich hiermee in mindere mate bezig. Dit blijkt echter van groot belang aangezien het een basis vormt voor nieuwe kennis die toegepast kan worden in de toekomst. Het onderzoek leverde een algemeen prijsbepalingsmodel op waarbij een evenwichtsprijs kan worden bepaald die laag genoeg is zodat de consument het boek wil kopen en hoog genoeg is zodat er bij gebruik van het gehanteerde prijsberekeningsmodel nog een voldoende marge is. Verder kon worden vastgesteld dat uitgeverijen tot op vandaag nog niet optimaal gebruik maken van analyse van online data om bijvoorbeeld de betalingsbereidheid van hun lezers beter te  kunnen begrijpen (Rapport).

***

Boekenbeurs wordt steeds meer een dagje uit: Resultaten onderzoek naar profiel Boekenbeursbezoeker | maart 2015

Studenten van de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen, onder leiding van Joris Verhulst, deden in opdracht van Boek.be en de Stad Antwerpen onderzoek naar het profiel van de Boekenbeursbezioeker. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen de Boekenbeurs bezoeken om een fijn dagje uit te beleven en, uiteraard, om boeken te kopen. Het Boekenbeurspubliek is zeer tevreden: slechts 3% van de bezoekers is niet van plan om de volgende editie terug te komen.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier

***

"Vinden we boeken duur? En zijn ze dat ook?”  | juni 2014

 Julie Verdickt (Master in Cultuurmanagement, UAtwerpen) onderzocht de prijsevolutie van romans, strips en schoolboeken in Vlaanderen, gekoppeld aan prijsperceptie. 

Het eerste deel van de scriptie bekijkt het boekenvak als onderdeel van de reguliere economie. Het verduidelijkt de positie van het boekenvak als creatieve industrie, maar benadrukt ook het belang van een economisch denkkader. Verder verdiept het onderzoek zich in de theorie rond prijsperceptie en aankoopbeslissingen in een breder kader van prijspsychologie en haar belang voor economen. In het tweede deel van deze masterproef wordt onderzocht hoe de gemiddelde prijs van boeken, en dan meer specifiek romans, strips en schoolboeken, is geëvolueerd gedurende de voorbije twaalf jaar en welke perceptie regelmatige boekenkopers hebben van deze evolutie. Dit onderdeel wordt ingeleid met een uiteenzetting over de gebruikte methodologie, gaat verder met de voorstelling van de resultaten van het inflatie-onderzoek, gevolgd door de bevindingen die blijken uit de online enquête rond prijsperceptie. Tot slot wordt nagegaan wat deze resultaten betekenen voor de realiteit van het boekenvak en hoe de verschillende actoren van het literair veld hierop kunnen inspelen.

Lees de volledige scriptie hier. (Masterscriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in het Cultuurmanagement)

***

Het consumentengedrag bij de online aankoop van boeken | juni 2014

Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de online boekenmarkt in Vlaanderen door Hélène Veragten (juni 2014)

Boek.be en de Universiteit Antwerpen lieten een onderzoek uitvoeren naar de online verkoop van papieren boeken in Vlaanderen. Onderzoekster Hélène Veragten kwam tot de vaststelling dat in tegenstelling tot wat algemeen wordt vermoed, vooral de bestsellers goed verkopen via de online boekhandels, terwijl alle boeken in theorie online beschikbaar zijn. Verrassend is ook dat via de fysieke boekhandel meer verschillende boeken uit de backlist worden verkocht dan via de internetboekhandel. De theorie van Chris Anderson over “the long tail” blijkt dus niet te kloppen.

Lees het volledige onderzoek hier.

***

Is er een groeiende kloof tussen de bestsellers en de andere titels in de Vlaamse boekenverkoop?  | juni 2013 

Een kwantitatief en walitatief onderzoek naar de bestsellercultuur in Vlaanderen door Catherine Vanheusde.

 Boek.be en de Universiteit Antwerpen lieten een onderzoek uitvoeren naar het aandeel van de bestsellers in de boekenverkoop in Vlaanderen. 

 Onderzoekster Catherine Vanheusden vergeleek de verkoopcijfers van 2008 tot 2012 en kwam tot de vaststelling dat de verkoop van bestsellers behoorlijk toeneemt, maar niet in alle genres. Vooral bij literaire fictie en non-fictie vrije tijd tekent het succes van de bestsellers zich duidelijk af. 

Een samenvatting van het onderzoek leest u hier.

***

Onderzoek 'Bevorderen van het leesplezier bij leerlingen in het Vlaamse onderwijs' | juni 2013

Op vraag van Boek.be voerde masterstudente Lynn Moerenhout een onderzoek naar het leesplezier bij leerlingen in het Vlaamse onderwijs in vergelijking met hun leeftijdgenoten in Finland. Aanleiding hiervoor zijn de tegenvallende resultaten van Vlaamse scholieren in de PISA-test (Programme for International Student Assessment) van 2009 op het vlak van leesplezier. Volgens de resultaten scoren Vlaamse vijftienjarigen namelijk zeer goed op leesvaardigheid, maar beleven ze het minste leesplezier van al hun leeftijdsgenoten in Europa. Moerenhout komt tot de conclusie dat we best wat kunnen leren van het Finse onderwijssysteem. Finland haalt immers zeer goede resultaten voor zowel leesvaardigheid als leesplezier.

  • Download de thesis hier (masterscriptie voorgedragen tot het verkrijgen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen – Cultuurmanagement)
***

Thesis 'Tax shelter in de boekensector? Een kritische analyse' | juni 2011

Studente Inne Lemmens, Master in de Handelswetenschappen (Hogeschool Gent), schreef een interessante thesis over de 'tax shelter in de boekensector'. In het eerste deel schetst ze de werking van de wet op de tax shelter in de filmindustrie. Daarna stelt ze de vraag of de huidige wet op de tax shelter kan worden uitgebreid naar de boekensector, meer bepaald voor literaire werken. Een wetsvoorstel in die zin werd in 2007 ingediend door senator Philippe Mahoux. 

***

Onderzoek 'De staat van de klasbibliotheek anno 2011' |  juni 2011

Uit een Europese studie (PISA-onderzoek) is gebleken dat  de Vlaamse jeugd wel goed maar niet graag leest. In reacties in de pers werd meermaals verwezen naar het boekenaanbod op school. Dat aanbod is volgens verschillende bronnen verouderd. Boek.be vroeg aan de Universiteit Antwerpen om dit dieper te onderzoeken. Jolien Hoekx, studente cultuurmanagement, realiseerde dit onderzoek en schreef hierover haar masterscriptie. Ze komt tot zeer interessante bevindingen. 

***

Onderzoek 'Profiel van de Boekenbeursbezoeker: Boekenbeurs trekt steeds meer jongeren aan' | 21/03/2011

Uit een onderzoek van de Plantijn Hogeschool Antwerpen, in opdracht van Boek.be en de Stad Antwerpen, blijkt dat steeds meer jongeren tussen 12 en 18 jaar de Boekenbeurs bezoeken. Jongeren lezen ook meer dan voorbije jaren. De tevredenheid van het Boekenbeurspubliek is zeer hoog: bijna 80% van de bezoekers is van plan om de volgende editie terug te komen.

2010 was het jaar waarin de Boekenbeurs een record aantal bezoekers aantrok: maar liefst 184.206 mensen bezochten de beurs in Antwerp Expo. Een groep studenten ondervroeg in 2010 meer dan 700 bezoekers, zowel bij het binnenkomen als bij hun vertrek. Op basis van de onderzoeksresultaten brachten zij het profiel van de Boekenbeursbezoeker in kaart. Hetzelfde onderzoek gebeurde in 2006 en 2008, zodat er interessante vergelijkingen mogelijk zijn doorheen de jaren. 

***

Onderzoeksrapport 'Hoe moeizame lezers bereiken?' | 23/06/2009

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Céline Bleuzé in het kader van haar Masterproef in de Vergelijkende Moderne Letterkunde aan de Universiteit Gent (2008-2009). Het onderzoek handelt over het gebrek aan boeken voor moeizame lezertjes tussen negen en twaalf. Deze groep kinderen is namelijk heel groot. Een internationaal onderzoek (PIRLS 2006) toonde aan dat de Vlaamse kinderen uit het derde en vierde leerjaar het laagst scoren op het vlak van leesvaardigheid. Ook de houding van de ouders tegenover lezen scoort erg laag in Vlaanderen.

***

Onderzoek 'Profiel Boekenbeursbezoeker' | 30/03/2009

Om de twee jaar voert de Plantijn Hogeschool een grootschalige enquête uit op de Boekenbeurs in opdracht van Boek.be en de stad Antwerpen. Het doel is om zicht te krijgen op het profiel van de Boekenbeursbezoeker en zijn koopgedrag. Daarnaast peilt de enquête naar mogelijke problemen rond mobiliteit en wil ze verbeterpunten voor de organisatie naar voor brengen.

***

Onderzoek 'Koop-, lees- en leengedrag' | 19/06/2008

Studentes Liesbeth Johnson en Katrijn Cools brachten in het kader van hun opleiding Master in Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen de profielen van de gebruikers van de boekhandel, de Boekenbeurs en de bibliotheek in kaart en onderzochten hun onderlinge relatie.