Ledenlogin

VVB

Festival van de Boekhandel - Algemene Voorwaarden

 

Festival van de Boekhandel - Algemene Voorwaarden

  • Voor zover vastgesteld wordt dat een intekenende boekhandel niet voldoet aan de voorwaarde inzake lidmaatschap VVB, dan wordt deze uitgesloten van de mogelijkheid tot deelname. 
  • Iedere eventcheque heeft een nominale waarde van maximum € 300,00. Per boekhandel kan er maximaal slechts één cheque toebedeeld worden. 
  • Een cheque strekt tot financiële steun van één of meerdere events gedurende de periode tussen 30 maart en 30 april 2019 en voor zover het event kadert in het Festival van de Boekhandel.
  • Voor zover uit de meegedeelde kosten blijkt dat deze lager liggen dan het bedrag van € 300,00, is Boek.be vzw gerechtigd om de toe te bedelen eventcheque te beperken tot het reële bedrag van de in aanmerking te nemen en relevante kosten. 
  • Ieder event waarvoor de bekomen eventcheque gedeeltelijk dan wel integraal aangewend wordt dient gratis toegankelijk te zijn voor het publiek. Verzoeken om voorafgaand aan het plaatsvinden van het event in te schrijven is wel toegestaan. Een redelijke begrenzing van het aantal deelnemers/bezoekers is eveneens toegestaan. 
  • Iedere poging tot fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt er toe dat het toekennen van de eventcheque te allen tijde kan worden ontzegd, ook wanneer het event reeds heeft plaatsgevonden.
  • Of een boekhandel al dan niet de voorwaarden vervult om voor een eventcheque in aanmerking te komen is ter beoordeling van Boek.be vzw.
  • Wanneer fouten aan het licht komen in de manier waarop het voordeel van een eventcheque wordt toegekend of verrekend wordt, hierin begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door Boek.be vzw niet gewenste effecten, is Boek.be gerechtigd de uitbetaling van de eventcheque op te schorten, deze volledig in te trekken dan wel iedere gedane betaling terug te vorderen. In dat geval zullen de rechten van deelnemende boekhandels die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende financiële tegemoetkoming naar eigen inzicht van Boek.be gehonoreerd of gecompenseerd worden. 
  • Door het aanvragen van een eventcheque stemt u er mee in dat uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) verwerkt worden met het oog op het toekennen van de eventcheque. Meer informatie over ons Privacybeleid vind u hier terug.